Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА JIVOTINKI.COM

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Jivotinki.com наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, на предоставяните услуги.
С достъпа до този сайт и неговото съдържание вие приемате настоящатите условия за ползване без ограничения или условия. Вашето посещение и използване на JIVOTINKI.COM става предмет на тази общи условия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА JIVOTINKI.COM
Публикуваната от вас информация има за цел да бъде откривана и преглеждана от трети лица и индексирана от търсещи машини с цел популяризиране на бизнеса / услугата, представляван/а от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ПОЛЗВАТЕЛЯ има право да създаде профил чрез който може да добави своят бизнес / улсуга със следните характеристики :
- Наименование на бизнес / услуга;
- Избор на категория;
- Текстово описание на рекламирания бизнес / услуга на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
- Снимки на рекламирания обект, услуга, продукт на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
- Информация за контакти:
- - Tелефон;
- - Имейл;
- - Уебсайт;
- - Facebook;
- - YouTube;
- - Twitter;
- - LinkedIn;
- - Instagram;
- - WhatsАpp;
- Географска карта, позиционирана на адреса на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
- Работно време на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
- Получаване на запитвания,търсене от трети лица посредством онлайн форма;
- Панел за управление на съдържанието;
- - Добавяне и актуализация на бизнес / услуга;
- - Прочит на съобщения от потребители;
- - Преглед на отзиви от потребители;
- - Добавяне на продукти към страницата на бизнеса / услугата;
- Настройки на профил:
- - Потребителско име, език, държава, изображение, промяна на парола;

ПОЛЗВАТЕЛЯ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
- Да не обиждате и накърнявате личното достойнство както и да не злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на JIVOTINKI.COM.
- Да не публикувате невярна или подвеждаща информация.
- Да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали без изричното съгласие на JIVOTINKI.COM.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ДОСТАВЧИКА:
- Запазва правото си да не отговря на запитвания по преценка на администратора.
- Не ности отговорност при неспособност на ПОЛЗВАТЕЛЯ да ползва функционалността на JIVOTINKI.COM.
- Не носи отговорност за претенции от трети лица срещу ПОЛЗВАТЕЛЯ при или по повод ползване на функциалността на JIVOTINKI.COM.
- Не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на вашите изисквания или очаквания.
- Не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.
- Не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на сайта JIVOTINKI.COM
- Не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет, или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, ПОЛЗВАТЕЛЯ не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни в JIVOTINKI.COM.
- ДОСТАВЧИКА си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ.
- ДОСТАВЧИКА си запазва правото да прави промени, по дизайна на JIVOTINKI.COM, на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния бизнес, продукт или услуга.
- ДОСТАВЧИКА не се задължава да възстановява суми платени за промотиране на бизнес / услуга публикувана от ПОЛЗВАТЕЛЯ, тъй като ДОСТАВЧИКА не гарантира и не носи отговорност ако публикуването или промотирането на бизнес / услуга от ПОЛЗВАТЕЛЯ не допринесе за разрастване на бузнеса / услугата на ПОЛЗВАТЕЛЯ и съответните плащания не са задължителни, нито необходими за да бъде използвана функционалността на JIVOTINKI.COM.
- ДОСТАВЧИКА не гарантира че ПОЛЗВАТЕЛЯ ще се сдобие с нови клиенти, посещения на уебстраници и/или запитвания по пакъвто и да е от горепосочените канали към публикувания/ата от ПОЛЗВАТЕЛЯ бизнес / услуга.

Въпреки че ДОСТАВЧИКА полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на сайта, нейната точност не може да бъде гарантирана, и ДОСТАВЧИКА не поема никаква отговорност за точността, и/или автентичността на която и да било от информациите на този сайт, тъй като информацията в JIVOTINKI.COM е подадена от фирмите рекламиращи своята дейност, продукти и услуги.

ЦЕНА НА УСЛУГАТА
- Безплатна: Дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ да добави една бизнес локация или услуга, без право на промотиране.
- Платена: Дава възможност на ПОЛЗВАТЕЛЯ да добави повече от една бизнес локация и/или услуга с право на различен брой промотирания, спрямо избрания рекламен план.

ВРЪЗКИ
JIVOTINKI.COM съдържа хипервръзки към други интернет сайтове, които са напълно независими от този. ДОСТАВЧИКА не твърди и не дава гаранция за точността, изчерпателността или автентичността на информацията, която се съдържа във всяка такава връзка или в друг интернет сайт, и достъпът до всички други Интернет сайтове, свързани с линкове към JIVOTINKI.COM.

ЛИЧНИ ДАННИ
ДОСТАВЧИКА не изисква, не събира и не съхранява лични данни с изключение на:
- ПОЛЗВАТЕЛЯ е заявил молба за верифициране/потвърждаване на собственост в/у бизнес / услуга, добавена в системата от трети лица и/или автоматично. След преглед и верификация от ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКА се задължава да унищожи съответните данни: [Пълно име на заявителя, телефон, ел.поща, други документи (по избор на ПОЛЗВАТЕЛЯ), потвърждаващи собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ върху даден бизнес / услуга публикувана в JIVOTINKI.COM]